Regulamin serwisu wolontari.at

I. DEFINICJE

wolontari.at, serwis - serwis internetowy w domenie http://wolontari.at

ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej, publikujący ogłoszenia w serwisie wolontari.at, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych

użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca strony serwisu wolontari.at

właściciel serwisu – Winteraktiff.com Wawrzyniec Kuźmicz z siedzibą w Katowicach (40-748) przy ulicy Gen. Stefana Grota Roweckiego 79D

Ogłoszenie, oferta wolontariatu – oferta dobrowolnej, świadomej, bezpłatnej współpracy na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także instytucji działających w różnych obszarach społecznych oraz na rzecz inicjatyw prowadzonych przez podmioty komercyjne.

Panel ogłoszeniodawcy – wydzielona funkcjonalność serwisu wolontari.at dostępna po wpisaniu unikalnego identyfikatora i hasła umożliwiająca zarządzanie kontem ogłoszeniodawcy oraz zarządzanie ofertami wolontariatu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu wolontari.at jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 2. Dodawanie ofert wolontariatu jest darmowe dla:
  Organizacji pożytku publicznego
  Fundacji i stowarzyszeń nie prowadzących działalności komercyjnej
  Osób fizycznych organizujących przedsięwzięcia społeczne o charakterze niekomercyjnym
  Jednostek administracji publicznej
 3. Dodawanie ofert wolontariatu jest odpłatne dla przedsiębiorstw i organizacji prowadzących działalność komercyjną. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszenia opłat z tytułu publikacji ofert.
 4. Opłata z tytułu publikacji oferty jest pobierana zawsze przed rozpoczęciem publikacji oferty. Wprowadzenie odpłatności po zaakceptowaniu i opublikowaniu oferty podmiotu komercyjnego nie wpływa na status publikacji i nie powoduje konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat.
 5. Opłata, o której mowa w pkt. 4 nie podlega zwrotowi. Z tytułu opłaty zostanie wystawiona faktura VAT dla ogłoszeniodawcy.

III. Publikacja ogłoszeń

 1. Publikacja ogłoszenia nie wymaga rejestracji konta w serwisie.
 2. Publikacja ogłoszenia przez organizacje pożytku publicznego lub inny podmiot nieprowadzący działalności komercyjnej odbywa się:
  Automatycznie po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany w formularzu dodawania oferty (w przypadku nieposiadania aktywnego konta ogłoszeniodawcy)
  Natychmiastowo po dodaniu oferty z poziomu konta ogłoszeniodawcy.
 3. Oferty dodane przez osoby fizyczne/organizacje prowadzące działalność komercyjną podlegają moderacji przez właściciela serwisu i są publikowane w momencie uzyskania akceptacji.
 4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia lub usunięcia ogłoszenia (zawieszenia prezentacji) w przypadku:
  Kiedy treść ogłoszenia wskazuje, że oferta nie jest ofertą wolontariatu w myśl definicji regulaminu serwisu
  Kiedy treść ogłoszenia jest sprzeczna z przepisami prawa, bądź ogólnie przyjętymi normami zachowania, nawołuje do przemocy lub nienawiści, zawiera wulgaryzmy
  Kiedy treść ogłoszenia zawiera rażące błędy językowe.
 5. Oferty wolontariatu są domyślnie publikowane przez okres 30 dni. Każda oferta może być przedłużana dowolną ilość razy.

IV. Konto ogłoszeniodawcy

 1. Jeden ogłoszeniodawca może posiadać jedno konto w serwisie.
 2. Warunkiem niezbędnym posiadania konta jest podanie prawdziwych danych umożliwiających weryfikację ogłoszeniodawcy.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania kont założonych z wykorzystaniem nieprawdziwych danych identyfikujących ogłoszeniodawcę.
 4. Ogłoszeniodawca zakładając konto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną e-mail od właściciela serwisu w tym informacji o charakterze handlowym. Dane ogłoszeniodawców nie będą przekazywane podmiotom trzecim, będą przechowywane i przetwarzane z zachowaniem pełnej poufności w oparciu o stosowne przepisy prawa.
 5. Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie usunąć konto w serwisie lub zażądać usunięcia konta przez właściciela serwisu

V. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Właściciel serwisu nie odpowiada za treść ofert dodanych przez ogłoszeniodawców.
 2. Ogłoszeniodawca podejmuje współpracę z użytkownikami na własny rachunek i ryzyko. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki nawiązanej współpracy.
 3. Użytkownik podejmuje współpracę z ogłoszeniodawcą na własny rachunek i ryzyko. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki nawiązanej współpracy.
 4. Przerwy w dostępie do serwisu, zawieszenie świadczenia usług przez właściciela serwisu nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu są publikowane na stronie wolontari.at/regulamin/ i obowiązują od daty opublikowania.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2014r.